VLOS Website

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

About VLOS

VLOS ("Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas") is an independent non-profit organization, assisting refugees and asylum seekers in their search for shelter, material help and administrative support. VLOS supports refugees during regularization. Furthermore, our volunteers organize many activities for refugees as well as for other people.

Jaarverslag VLOS vzw 2013

Email Print PDF
There are no translations available.

Wat is VLOS?

VLOS vzw (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas) is een vereniging die zich belangeloos inzet voor vluchtelingen, ongeacht hun ras, taal, religie, land van herkomst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep, ongeacht het al dan niet hebben van een wettig verblijfsstatuut.

VLOS heeft zijn zetel in het VLOScentrum, Kasteelstraat 4, 9100 Sint-Niklaas, waar het bureau gevestigd is, alsook het secretariaat, een spreekkamer, een polivalente zaal voor vergaderingen, ontmoetingen, gezellig samenzijn en waar kan gekookt en gegeten worden. Een grote ruimte wordt ingenomen door de Sociale Kruidenier en er zijn enkele kamers voor crisisopvang.

Visie

Alle mensen zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde fundamentele rechten.

Elke persoon wiens leven, integriteit of vrijheid bedreigd wordt heeft recht op bescherming. Politieke, economische en ecologische vluchtelingen, asielzoekers, uitgeprocedeerden en “Mensen zonder Papieren”, verdienen allen onze sympathie, bijstand en gastvrijheid. Vluchtelingen zijn van alle tijden. De wereldsituatie, waarin de kloof tussen rijken en armen steeds groter wordt, onderhoudt de migratie- en vluchtelingenstromen. Vluchtelingen zullen naar ons blijven komen.

Onze samenleving is multicultureel.

Daar waar de overheid te kort schiet in het waarborgen van de rechten van de vluchtelingen, moet VLOS voor hen opkomen.

Missie

Hulp bieden aan de vluchtelingen op alle terreinen m.a.w. zowel administratief, materieel als psycho-logisch.

Activiteiten ontplooien ter bevordering van hun integratie.

Deelname aan overleg op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Schending van de rechten van de vluchtelingen aan de kaak stellen en aankaarten bij de lokale overheden en doorspelen aan nationale en internationale organisaties zoals Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Amnesty International e.a.

Het maatschappelijk draagvlak verbreden voor de principes, opgesomd in onze visie.

Activiteiten in 2013

Juridische begeleiding:

Mensen met een precair verblijfsstatuut, uitgeprocedeerde asielzoekers en Mensen zonder Papieren kunnen elke voormiddag en drie namiddagen in de week terecht in het VLOScentrum. We maken hen wegwijs in de ingewikkelde asiel- en regularisatieprocedures, luisteren naar hun verhaal, telefoneren en schrijven naar de nodige instanties en zorgen zo nodig voor een advocaat. Enkelen vragen naar mogelijkheden van vrijwillige terugkeer. Wij verwijzen door naar gespecialiseerde diensten bij CAW. Wij raadplegen Vuchtelingenwerk-Vlaanderen en Kruispunt Migratie-Integratie voor verduidelijking. Per week ontvangen wij gemiddeld 55 personen, die vragen hebben rond hun procedures.

Medische begeleiding:

Een geneesheer-vrijwilliger geeft advies bij ziekte en gezondheidsproblemen Zo nodig wordt naar Wijkgezondheidscentrum De Vlier, hun huisarts, specialist of ziekenhuis verwezen. Voor de aanvraag voor regularisatie om medische redenen stelt hij het medisch dossier op. Mensen zonder papieren hebben recht op tussenkomst door het OCMW in de kosten voor dringende medische hulp. Hiervoor wordt contact opgenomen met het OCMW. Per week worden gemiddeld 30 patiënten gehoord en soms doorverwezen. De opvolging is ook zeer tijdsintensief.

Secretariaat:

Het secretariaat is het zenuwcentrum van het VLOScentrum. 4-voltijdse vrijwilligers plus stagiairs hebben daar hun 5 bureaus.

De taken zijn veelvuldig:

De boekhouding: bijhouden giften, opstellen dossiers voor subsidies, geven renteloze leningen, betalen maandelijkse uitgaven voor huishuur, EGW, verzekeringen en allerlei administratieve kosten.

Voorbereiding en verslag van Raad van Bestuur en Algemene Vergadering.

Beheer vluchtelingendossiers en archief.

Op zoek naar huisvesting met doorverwijzing naar Woonwinkel, SVK, SNMH en privaat verhuurders.

Begeleiden van vluchtelingen bij allerlei praktische vragen, voornamelijk van financiële aard, waarbij vaak schuldbemiddeling nodig is. Per week komen een 20-tal hulpvragers langs.

Sociale kruidenier:

Gezinnen en alleenstaanden zonder inkomen kunnen wekelijks gratis voedings- verzorgings- en onderhoudsproducten komen afhalen. Ruim 700 personen, waarvan 80% uit Sint-Niklaas, genieten daarvan. We krijgen voedsel van de EU, de Voedselbank, de Delhaize waarmee een contract is afgesloten en sommige leveranciers uit de omgeving. Daarenboven moeten nog basisproducten aangekocht worden. De grote bederfbare voorraden worden gestockeerd in diepvriezers en koelkasten, grote hoeveelheden ‘droge’ producten worden opgeslagen in het magazijn (zie verder). Een PWA’er samen met 8 vrijwilligers en vluchtelingen houden de VLOSkruidenier draaiende.

VLOSbazar:

De vluchtelingen kunnen hier tegen een symbolische prijs kleding, schoenen, speelgoed, schoolgerief en huisraad kopen. De mensen zonder inkomen, die geregistreerd zijn bij de VLOSkruidenier krijgen dit gratis. De VLOSbazar wordt ook bezocht door inwoners van het Rode Kruis Opvangcentrum van Sint-Niklaas. Armen van bij ons kunnen ook in onze VLOSbazar terecht. Wat wij te bieden hebben is grotendeels tweedehands, soms zijn daar ook nieuwe spullen bij. Alles wordt ons door goede zielen en gulle gevers geschonken. De VLOSbazar is elke dinsdagnamiddag en zaterdagvoormiddag open. Een ploeg van een 10-tal vrijwilligers sorteert de nieuwe voorraad, plaatst die in de gepaste rekken en is aanwezig als de VLOSbazar open is.

Magazijn, transport en klussen:

We huren een leegstaand magazijn, dat we gebruiken voor het stockeren van tweedehandsmeubelen en grote niet bederfbare voedselleveringen van de Voedselbank, de EU e.a. Er is ook een herstelplaats voor oude fietsen en huishoudapparaten. Een team van chauffeurs, vrijwilligers en vluchtelingen zorgt met onze camionette voor het nodige transport van de geschonken meubelen, grote huisraad en het voedsel voor de Sociale Kruidenier. Er wordt geholpen bij verhuizingen en allerlei herstellingen worden uitgevoerd thuis bij vluchtelingen en bij mensen in armoede. Het onderhoud van onze verschillende locaties wordt verzorgd en is zeer belastend. Alles samen zijn hier 15 vrijwilligers aan de slag.

Huisvesting en crisisopvang:

In samenwerking met CAW en Straathoekwerk is in 2011 het project “Solidair Wonen” opgestart met
3 huizen. In 2013 beheerde VLOS daarvan twee huizen. Daarin wonen 14 mensen, waaronder
9 vluchtelingen met een stabiel inkomen. VLOS zorgt voor individuele begeleiding, verhuizen en onderhoud van de 3 woningen. CAW beheerde 1 huis en de bewonersvergadering van 3 woningen.

Onze grootste zorg waren echter de tientallen ”Mensen zonder Papieren” zonder inkomen, die dakloos werden. Wij konden een leeggekomen pand tijdelijk gebruiken om ruim 25 mensen onderdak te geven. (Op 1 oktober 2013 moest het pand verlaten worden: 25 mensen waren opnieuw op den dool op zoek naar een menswaardig leven!). Samen met nog enkele kamers voor crisisopvang in ons centrum en in een eveneens door ons gehuurd huis konden wij zo aan een 50 tal mensen een - vooral in de winter - noodzakelijk dak boven het hoofd geven. Dat de facturen voor elektriciteit, gas en water toen hoog opliepen hoeft geen betoog.

Inzet voor Afghaanse vluchtelingen:

Ook het afgelopen jaar heeft VLOS zich bijzonder het lot van de Afghaanse vluchtelingen aangetrokken. In Sint-Niklaas steunden en begeleidden we een 30-tal Afghaanse jonge mannen bij hun streven een wettig verblijfsstatuut te verkrijgen.

Een 400-tal uitgeprocedeerde en op straat gezette Afghanen, waaronder gezinnen met kinderen, hadden een leegstaand gebouw bezet in de Troonstraat, Brussel. We bezochten hen en brachten hen voedsel. Later werden ze er met geweld uitgezet. Bij aanvankelijk vreedzame betogingen, die door provocatie van de politie uit de hand liepen, werden talrijke Afghaanse jonge mannen, waaronder 5 uit Sint-Niklaas, opgepakt en afgevoerd naar gesloten centra. We bezochten hen daar en zorgden voor advocaten die hen op 2 na vrij kregen. We bezochten hen later in de Begijnhofkerk in Brussel, waar aan een 300-tal mensen onderkomen werd gegeven. Voor de uitzichtloze situatie van deze radeloze mensen, die wegens de oorlog in Afghanistan niet naar hun land terug konden of wilden, was er
eind 2013 nog geen oplossing.

Scholen:

Een medewerkster begeleidt ouders bij de inschrijving van hun kinderen in scholen, volgt verder de gezinnen op, is aanwezig op oudercontacten en bemiddelt bij problemen tussen ouders-leerlingen-leerkrachten. Zij begeleidt zo nodig ouders en kinderen bij de psycholoog, bemiddelt bij plaatsing door de Jeugdrechtbank en geeft persoonlijk advies aan jongeren (2de generatie vluchtelingen).

We geven een inleefatelier “een koffer vol” aan kinderen van de basisschool.

Heel wat klassen uit middelbare scholen bezoeken ons VLOScentrum. Via een power-point, een rondleiding in de VLOSkruidenier en de VLOSbazar leren ze onze werking beter kennen. Beklijvend is het verhaal en de getuigenis door de vluchteling zelf. Ook aan groepen volwassenen worden rondleidingen gegeven. Wekelijks komen een drietal groepen langs.

Nederlandse lessen en conversatie:

Voor Mensen zonder Papieren, die geen volwassenenonderwijs meer mogen volgen, geven wij in drie niveau’s Nederlandse les. Wij hebben ook een PC-lokaal waar op maat instructie gegeven wordt.

Ook in samenwerking met Wereldhuis Bonangana wordt Nederlandse les aan “beginners” en “gevorderden” gegeven. Voor de scholieren geven wij ook extra ondersteuning waar nodig. Zes vrijwilligers staan wekelijks klaar om deze lessen te verzorgen.

Begeleiding stagiaires:

Een 10-tal studenten van Sociale Hogescholen deden hier stage. Wij begeleidden hen bij hun praktijkstage en bij hun eindwerk. Onze mentors samen met de stagebegeleiding van de Hogeschool én de stagiair evalueren zijn/haar stage.

Financiële hulp:

Mensen zonder Papieren, zonder recht op arbeid noch op steun van het OCMW en daardoor zonder inkomen, worden financieel geholpen, bvb door het betalen van medicatie waarvoor het OCMW niet tussenkomt, door het betalen van achterstallige huishuur, electriciteits- gas- en waterrekeningen. Het financieel beleid is vaak een heksentoer en we moeten constant zoeken naar financiële middelen.

Contacten:

We houden contact met het Stadsbestuur (o.a. tweemaandelijks vluchtelingenoverleg), OCMW, CAW, Rode Kruis Opvangcentrum, VDAB, Wijkgezondheidscentrum De Vlier, Vakbonden, Huurdersbond.

We werken samen met Welzijnsschakels Sint-Niklaas en De Springplank. Wij zijn in 2013 gelauwerd door Welzijnszorg voor ons werk voor Mensen zonder Papieren.

We zijn lid van Vluchtelingenwerk Vlaanderen en zetelen daar in de Raad van Bestuur.

We zijn actief in de Stuurgroep van AMOS (de werkgroep van Kerkwerk Multicultureel Samenleven). We werken samen met ODICé (het Oost-Vlaams Diversiteitscentrum) en zetelen daar in de Algemene Vergadering. Wij verwijzen door naar Huurdersbond, waar wij ook in Raad van Bestuur zitten.

Ook wordt VLOS door verschillende VLOSleden vertegenwoordigd in het Oost-Vlaams Overleg vrijwilligersgroepen voor Vluchtelingen.

We nemen deel aan multiculturele manifestaties met actieve deelname van vluchtelingen: Villa Pace, Villa Trade, Langste Veggietafel, Kerstmarkt, Offerfeest, Dag van Verzet tegen Armoede, Polsslag.

Feesten en Ontspanning:

De boog kan niet altijd gespannen staan. Daarom: een zomeruitstap met 85 vluchtelingen, de VLOSbrunch voor 140 mensen, de VLOSkwis met 100 deelnemers en het vrijwilligersfeest met
60 aanwezigen. Ons 17e Nieuwjaarsfeest voor 350 deelnemers met muziek en dans is telkens de topper van het jaar. Innocenti vzw zorgde voor het diner en kinderanimatie. Ook armen van bij ons, begunstigden van de Springplank, feestten samen met de nieuwkomers.

Voor 150 kinderen wordt een Sinterklaasfeest georganiseerd in Bonangana.

Last but not least:

De individuele begeleiding van vluchtelingen is niet te meten in frequentie, gebruikte tijd, telefoons,
e-mails, brieven en postzegels,…

Vluchtelingen werden begeleid naar hun contacten met advocaten, Ambassades, de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), gemeentelijke diensten, OCMW, mutualiteiten, artsen, ziekenhuizen, scholen, verhuurkantoren, postkantoor, banken enz.

Slotbeschouwing:

Dit jaarverslag geeft een beeld van de complexe werking die de inzet voor vluchtelingen, asielzoekers, uitgeprocedeerden en “Mensen zonder Papieren” met zich meebrengt.

Het pover resultaat tot nog toe van de twee grote projecten, waarvoor VLOS zich speciaal inzette dit jaar, namelijk het verkrijgen van verblijfspapieren voor onze Afghaanse jongeren, en de regularisatie om medische redenen voor mensen die daar volgens ons voor in aanmerking komen, is de droeve illustratie van het hardvochtig en inhumaan Asiel- en Migratiebeleid van onze regering.

You are here: Over VLOS Jaarverslag VLOS vzw 2013